پرستاری در منزل | شرکت پرستاری امداد طاهر

خدمات بالینی

ارائه خدمات بالینی :
تزریقات
سونداژ،
ساکشن ،
گاواژ ،
درمان زخم بستر ،
شیمی درمانی ،
پانسمان وCPR

Exit mobile version